Betingelser for serviceabonnement.

Serviceabonnements omfang:
Serviceabonnementet gælder for installationer med en naturgasfyret kedel (max. 60 kW indfyret effekt) og omfatter inden for den aftalte periode (12, 24 eller 36 måneder) som følger:

Serviceabonnementet dækker for driftsforstyrrelser som kan afhjælpes ved at gennemføre en justering og/eller udskiftning af defekte komponenter (reservedele) indenfor gaskedlens kabinet. Gælder også priorteringsventil, trykekspansionsbeholder, varmeveksler samt styringsautomatik om end enkelte af disse måtte være monteret uden for gaskedlens kabinet, men dog i opstillingsrummet. Der udføres så vidt muligt hovedeftersyn i tilfælde ved driftsstop.

Undtaget er tilkald som skyldes:
fejl, der er angivet i den servicerapport, der er udarbejdet ved første hovedeftersyn og ikke er udbedret. Driftsforstyrrelser, der skyldes forhold udenfor gaskedlen f. eks. skorstene/ aftrækssystem, svigtende gastilførsel, fejlbetjening, hærværk, brand, vandskade, lynnedslag, frost eller vandmangel på anlægget.

Serviceabonnementet dækker ikke reservedele. Reservedele faktureres efterfølgende til dagpriser.

Følgende arbejder er ikke abonnementsdækket:

 • Udskiftning af kedelblokke.
 • Udskiftning af aftrækssystem, helt eller delvist, samt påvisning af de mulige årsager til utilstrækkeligt aftræk, når disse ikke kan klarlægges fra gaskedlens opstillingsrum.
 • Udskiftning af manuel eller motorstyret shunt/shuntpumper.
 • Udskiftning af varmtvandsbeholder eller udsyring/rensning af rør eller varmespiral i varmtvandsbeholder eller kombikedler, samt anode skift.
 • Udskiftning/ rensning af rør/flexslanger i kedlen, samt udskiftning af sikkerhedsventil til varmtvandsbeholderen.
 • Uvilje til at forsøge gaskedlen/ -brænderen genstartet efter Cooltherm ApS’s anvisninger.

Tilkald ved driftsstop:
I fyringssæsonen:

 • 1. oktober til 30. april kl. 07.00 – 22.00 – alle ugens dage.

Udenfor fyringssæsonen:

 • 1. maj til 30. september kl. 07.00 – 16.00 – alle ugens dage.

Forbehold:
Cooltherm ApS er uden ansvar for, at det til visse gaskedler er vanskeligt/ umuligt at skaffe reservedele eller styringsautomatik. Mangler ved installationen der konstateres i forbindelse med første servicebesøg, kan forlanges afhjulpet inden servicearbejdet påbegyndes, herunder løbende mangler ved centralvarmeanlægget eller varmtvandsbeholderen, når disse er årsag til ustabil kedeldrift.

Cooltherm ApS forbeholder sig retten til at afvise tilmeldinger på visse gaskedler.

Cooltherm ApS kan afvise tilmeldinger eller stille krav om tillægspris, hvis Cooltherm ApS ved første hovedeftersyn konstaterer, at anlæggets tilstand er dårligt eller påbygningen af anlægget er så kompliceret, at det giver øget tidsforbrug ved servicearbejdet.

Cooltherm ApS kan ligeledes kræve, at en serviceaftale ændres til en anden aftaletype, hvis Cooltherm ApS konstaterer, at gaskedlen ikke kan serviceres tilfredsstillende og/ eller sikkerhedsmæssigt forsvarligt under den indgåede aftale.

Cooltherm ApS kan forlange, at der monteres afspærringsventiler, hvor tidskrævende aftapnings-/ udluftningsforhold gør sig gældende.

Bl.a. er følgende ydelser og situationer ikke dækket af serviceaftalen og skal betales særskilt:

 • Forbrug af reservedele.
 • Udskiftning af støbte kedelblokke samt åbne ekspansionsbeholdere.
 • Hel eller delvis udskiftning af aftrækssystem.
 • Udskiftning af shuntventil og brugsvandspumpe.
 • Udsyring af varmespiral i kombikedler.
 • Kontrol og udskiftning af anode i varmtvandsbeholdere.
 • Udskiftning/ rensning af varmtvandsbeholder, rør flexslanger inden eller uden for gaskedlens kabinet.
 • Udskiftning af sikkerhedsventil til varmtvandsbeholdere.
 • Kontrol, udskiftning og fejlfinding på komponenter eller reguleringssystemer, der er monteret særskilt til drift af solvarmeanlæg eller andre kombinationsanlæg.
 • Demontering af skabe eller hylder og lignede for adgang til gaskedlen.
 • Fejlbetjening/ ombygning af klimastyringsanlæg og omplacering af følere.
 • Fejl, der er forårsaget af hærværk, brand, frost- og vandskade, lynnedslag, el-installationen eller uautoriserede personer.
 • Tilkald til vandpåfyldning, strømsvigt, fejlbetjening af kedelanlæg og/ eller automatik.
 • Udkald til periodisk defekte komponenter, der ikke ønskes udskiftet.
 • Udgifter i forbindelse med kedelnedtagninger på grund af udskiftning eller reparation af defekte komponenter eller hvor servicearbejdet på anden måde vanskeliggøres, grundet opstillingsstedet, påhviler forbrugeren.

Betaling:
Serviceabonnementet opkræves forud 1 gang årligt. Dette kan ændres til månedlig, kvartalsvis eller halvårlig afregning efter nærmere aftale, dog er betaling via PBS en betingelse. Betaling for eventuelle reservedele faktureres efterfølgende til dagspris. Serviceabonnementet indeksreguleres én gang årligt pr. 1. januar.

Ikrafttrædelse/ Gyldighedsperiode/ Fortrydelsesret:
Serviceabonnementet tegnes for en periode 12, 24 eller 36 måneder afhængig af kedeltype. Ikrafttrædelse sker ved første hovedeftersyn, der fremgår af den tilsendte serviceaftale. Efter endt periode kører serviceabonnementet automatisk videre, med mindre dette er opsagt i henhold til nedenstående betingelser.

Opsigelse af serviceabonnementet:
Serviceabonnementet kan opsiges skriftligt af begge parter med 30 dages varsel til næste hovedforfald (tegningsmåneden) hver 12., 24. eller 36. måned afhængig af serviceabonnementsforhold. Ved eventuelt ejerskifte midt i en periode kan serviceabonnementet enten videreføres til ny ejer med samme betingelser eller der kan udarbejdes en refusionsopgørelse med behørig hensynstagen til hovedeftersynsværdien samt periodelængden med frie tilkald.

Servicebetingelserne kan ændres ved skriftlig meddelelse herom senest 30 dage før ikrafttrædelse.

VIGTIGT ved driftsstop:
Inden De tilkalder Cooltherm ApS, bedes De undersøge, som følger:

 1. Er der el-forsyning til gaskedlen/ brænderen.
 2. Er der åbent for gassen.
 3. Er de elektriske sikringer i orden.
 4. Er der tilstrækkelig vandstand på anlægget.
 5. Er overkogssikringen udkoblet.

Overkogssikringen kan udkobles ved høj kedeltemperatur. Nedsæt temperaturen ved at stille driftstermostaten på lavere temperatur. Gasbrænderen genindkobles ved at trykke hårdt på overkogssikringsknappen.

>> Se vores Tilbud!